برگزاری اولین سمینارمدیریت عالی کسب وکار- نیکوزیای قبرس اروپایی- 26 شهریور1395