برگزاری نشست آشنایی با مزایای مجوز دانش بنیان و فرآیند اخذ آن

نشست آشنایی با مزایای مجوز دانش بنیان و فرآیند اخذ آن توسط پارک علم و فناوری استان قم و با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم برگزار می شود .