براساس مصوبه اتاق بازرگانی ایران

اولین مجمع آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون  استان قم در اتاق بازرگانی قم  برگزار شد

 

 

 ا

 اولین مجمع آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان قم براساس مصوبه اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی قم  و با هدف تشریح و تصویب اساس نامه انجمن ها تشکیل شد .

 براساس آمار انتخابات این مجمع 5 نفر به عنوان هیات رئیسه   ؛ یک نفر عضو علی البدل ، 1 نفر بعنوان بازرس اصلی ،  دونفر بازرس علی البدل انتخاب شدند  .

آقایان : علیرضا محب علی ، محمد کرمی بیدکرپه ، مهدی چیت سازان ، سیدمهدی روحانی ، علیرضا هاشمی بعنوان هیات رئیسه انتخاب شدند.