47 پرونده در کمیته حل اختلافات مالیاتی اتاق بازرگانی  قم مورد رسیدگی قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قم کمیته حل اختلافات مالیاتی اتاق بازرگانی قم امروز شنبه مورخ 95/8/1 در راستای بررسی و رفع مشکلات پرونده های مالیاتی اعضاء اتاق بازرگانی  استان برگزار شد .

در این کمیته ، پرونده مالیاتی 47 شرکت که دارای مشکلات مالیاتی بودند با حضور "هادی راد" رئیس کمیته حل اختلافات مالیاتی اتاق بازرگانی  و 6 نماینده اتاق بازرگانی قم در هیات های حل

اختلافات مالیاتی آقایان مصطفی کرمانی ، عالمی ،ملکی ، نادعلی و صابری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت .