خبر :


دبیر کل اتاق بازرگانی قم خبر داد همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری 30 /آبان در دانشگاه قم برگزار میگردد .