.ستاندار محترم قم در جلسه ستاد رونق و رفع موانع تولید در مورخ 12/ مرداد ماه بر فعال شدن و دخالت بیشتر منطقه ویژه سلفچکان در امر جذب سرمایه گذاری های مولد خارجی تأکید نمود