در چهاردهمین جلسه ستاد همایش ساختار کلی همایش سرمایه گذاری به تصویب اعضاء رسید بنابراین چارت ، ریاست ستاد : استاندار ، قائم مقام : معاونت اقتصادی استانداری ، دبیر همایش : رئیس اداره کل اقتصاد و دارایی استان و مدیریت کمیته اجرائی : ریاست اتاق بازرگانی قم خواهد بود 
کلیه کمیته ها و بخش های اجرائی در هماهنگی عمودی سلسله مراتب اجرائی فعالیت خواهند داشت