استاندار قم در جلسه ستاد رونق و رفع موانع تولید در مورخ 12 مرداد ماه بر فعال شدن و دخالت بیشتر و اثر بخش منطقه ویژه سلفچگان در امر جذب سرمایه گذاری های مولد خارجی تاکید

.نمود