ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم همکاری جدی و اثربخش بانکها را در زمینه گشایش اعتبار ارزی و تامین منابع مالی بویژه سرمایه در گردش بنگاهها را عامل مهم در موفقیت بنگاههای اقتصادی نام برد و تعامل بیشتر بانکها را با واحدها ضروری داشت.