نشست صمیمانه استاندار استان با فعالان اقتصادی در بنگاههای بزرگ مقیاس استان در آینده نزدیک بمنظور شرح ابعاد ملی و فراملی همایش تشکیل خواهد شد. منتظر خبرهای تکمیلی باشید.