عنوان: مشوقهای سرمایه گذاری در استان قم

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای کشور- تخصیص بسته های اعتباری خاص و مشوقهای ویژه سرمایه گذاری در همایش سرمایه گذاری استان قم را منوط به توجیهات فنی مالی و اقتصادی امکان پذیر دانست.