در چهاردهمین جلسه ستاد همایش سرمایه گذاری استان قم که به ریاست مدیریت اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار گردید بر دعوت خاص از رئیس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با هدف بهره گیری از این صندوق توسط سرمایه گذاران متقاضی تاکید شد.