استاندار قم در کارگروه اقتصاد مدیریت و سرمایه گذاری استان که در تیر ماه در دانشگاه فارابی قم برگزار گردید تشکیل نشست های تخصصی با مشارکت دانشگاهها برای طرح نیازهای علمی پژوهشی استان در آستانه برگزاری همایش را مورد تاکید قرار داد. وی دستگاههای اجرایی استان را موظف به بهره گیری علمی از ظرفیت دانشگاههای استان در جهت ارتقای سطح کیفی همایش نمود.