جناب آقای علیرضا آرحیمی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم طی یک برنامه انتخابات داخلی نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گردید .

وی که ریاست کمیسیون گردشگری استان قم را بعهده دارد یکی از فعالان اقتصادی و کار آفرین برجسته در استان محسوب میشود کارکنان اتاق بازرگانی این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک میگویند