طی مذاکرات انجام شده توسط امور بین الملل اتاق قم با سفارت نیجریه و وزارت امور خارجه این دیدار انجام و همکاری بین اتاق بازرگانی قم و نیجریه مورد تاکیید قرار گرفت همچنین  شرکت در نمایشگاه های این کشور و به طور متقابل شرکت بازرگانان نیجریه در نمایشگاه های استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت این دیدار با بازدید از نمایشگاه فرش استان به پایان رسید.