اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در سال 99 در محل نمایشگاه بین المللی اتاق بازرگانی تشکیل گردید این جلسه با کلیپ 4 دقیقه ای از تلاش پرستاران کشور در مبارزه با کوید 19 شروع و سپس مهندس ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمان به شرح کمکهای اتاق بازرگانی از ابتدای شیوع این بیماری به مراکز درمانی استان پرداخت. وی در این جلسه مباحثی همچون روند پیشرفت سایت نمایشگاهی و برنامه زمانبندی ساختمان اتاق بازرگانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و هر یک از اعضاء پیشنهادات خود را ارائه دادند .