قهرمانی نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در پانزدهمین جلسه ستاد همایش سرمایه گذاری بر کیفیت همایش و ارائه طرحهای جامع تاکید نمود وی موفقیت فراخوانی فراملی برای اجرای این طرحها را منوط به بررسی ابعاد طرح بویژه بعد اقتصادی آن داشت