فراخوان عضویت در انجمن صنایع خوراک دام ، طیور ، آبزیان ایران

فراخوان عضویت در انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

با عنایت به اینکه مقرر است مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده «انجمن انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران » برگزار گردد، لذا از کلیه دست اندرکاران صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان که دارای کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشند دعوت می نماید از روز شنبه مورخ  4 / 11 / 93 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 7 / 11 / 1393 با ارائه مدارک مثبته و پرداخت حق عضویت مربوطه (مبلغ سی میلیون ریال) به دفتر دبیرخانه انجمن واقع در آدرس میدان توحید – ابتدای خیابان ستارخان- کوچه صیامی- پلاک 3- واحد پنجم و شماره تلفن 66900238 مراجعه و نتیجه عضویت خود را به اداره کل تشکل های اتاق ایران ارایه نمایند.

بدیهی است در پایان مهلت مقرر ثبت نام، آگهی فراخوان دعوت به حضور در مجمع یاد شده طبق تشریفات مندرج در اساسنامه انجمن منتشر خواهد شد. مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- ارائه کپی برابر اصل تصویر کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

2- ارائه تصویر پروانه بهرذه برداری، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

3- ارائه کپی برابر اصل کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 شناسنامه مدیرعامل

4- فیش وجه ورودیه و حق عضویت سالیانه به مبلغ سی میلیون ریال به حساب شماره 661119628 نزد بانک کشاورزی        ( کد 1141) شعبه میدان توحید تهران به نام انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران