مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

                              

اتـاق بازرگـانی و صنـایع و معـادن ایـران شعبـه استـان قـم

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

الف:

 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

( حداقل ميزان سرمايه000/000/ 20 ريال)

 • اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.
 • یک برگ فتوكپي تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي و شركت نامه رسمي (براي شركتهاي با مسئوليت محدود)
 • یک برگ فتوكپي اظهارنامه ثبت شركتهاي سهامي خاص/ عام (براي شركتهاي سهامي)
 • یک برگ روزنامه رسمي در مورد تأسيس و تغييرات شركت(تغییر مدیرعامل، آدرس، سرمایه و...)
 • یک برگ فتوكپي اساسنامه شركت
 • یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل(حداقل سن 23 سال تمام) و رویت اصل آن
 • یک برگ کپی کارت پایان خدمت مدیرعامل (پشت و رو)

9- یک برگ کپی کارت ملی مدیرعامل (پشت و رو)

10- یک قطعه عکس مدیرعامل جدید 4*6

11- یک سری کپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه رسمی (دارای کد رهگیری) محل کار

12- یکبرگ کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل (حداقل دیپلم)

13- اشخاص غیرایرانی متقاضی دریافت کارت بازرگانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق ملزم به ارائه تأییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه فتوکپی پروانه کار و پروانه اقامت هستند.

14- یک برگ کپی از پروانه کسب یا پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس

ب:      

 • اصل فرم الف (تاییدیه از بانکی که متقاضی دارای حساب جاری میباشد.)
 • اصل فرم دال ( گواهی امضاء متقاضی توسط محضر)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل مفاصاحساب دارائی

ج: تذکرات:

 • محل کار می بایستی متناسب با رشته فعالیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی باشد.
 • کارمندان دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • پس از تشکیل پرونده مدارک به هیج وجه مسترد نخواهد شد.
 • برای دریافت فرمهای بند ب به سایتCSCS.ir مرحله گواهی ها مراجعه فرمائید.       تلفن تماس 7773563 0253 داخلی 3
 • لطفاً فیشهای مذکور در سامانه پرداخت نگردد

متقاضی محترم

پس از تکمیل مدارک جهت ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی، به سایتCSCS.ir    قسمت پیش خوان صدور و تمدید کارت بازرگانی مراجعه فرمائید

جهت دریافت فرم های بند 1 و 2 به سایت QM.SSAA.IR قسمت فرم های کاربردی فرم های کاربردی ثبت شرکت ها- اظهار نامه تجاری و گواهی پلمپ مراجعه فرمائید و پس از تایپ فرم همراه با یک دفتر کل و روزنامه به اداره پست تحویل گردد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • اصل کارت بازرگانی
 • اصل مفاصاحساب دارایی.
 • اصل فیش واریز 3 درهزار مالیاتی
 • اصل مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی.
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • کپی کد اقتصادی و پروانه بهره برداری
 • اصل از فیش 50،000 ریالی بابت حق تمبر از سازمان دارایی

10-کپی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده سال 91 و 92 و 93 جهت محاسبه یک درهزار فروش

 

مبلغ ..............................ريال بانك سپه مركزي قم17/ 30433 اتاق بازرگاني قم

 

   000 / 440 ريال   بانك ملي   2175803501000   سازمان بازرگاني قم

مبلغ ............................................................ ریال به حساب 60 / 44777777        بانک ملت شعبه وزارت نفت بنام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بابت یک در هزار فروش

 • متقاضی محترم
 • جهت تکمیل مدارک و ثبت درخواست تمدید کارت بازرگانی،
 • به سایتCSCS.ir مراجعه فرمائید.
 • تلفن تماس جهت پاسخگویی:                 7773563 0253 داخلی 3