هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم دوره نهم 

 

هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای ابوالفضل خاکی ...........................................رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی قم

جناب آقای غلامحسین اله یاری ....................................نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای حسن آقاجانی ...........................................نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای علیرضا راد .................................................خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای علیرضا آرحیمی .................................... .....منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای رضا محمد بیگی .......................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای ابوالفضل رجبیان .......................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای احمد محمدی کاشانی ..............................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای محمد حیدری ..........................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای علی خاکی .............................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای محمدرضا صدیق پور ..................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای احمد زاهدی موحد ...................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای مصطفی کرمانی ......................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای محمد آقاجانی .........................................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

جناب آقای سید محمدرضا بکائی ...............................عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم