هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم دوره هشتم 

 

هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای ابوالفضل خاکی .........................رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای غلامحسین اله یاری .......نایب رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع ،معادن وکشاورزی استان قم

جناب آقای ابوالفضل رجبیان ............نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای علیرضا راد .............................خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای احمد محمدی کاشانی .............منشی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای رضا محمد بیگی ............عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

جناب آقای احمد بلند نظر ................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

حسن آقاجانی ..............................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

هادی کریمخانی ...........................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

علی خاکی .................................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

محمد جواد مقدم .........................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

محمد حیدری .............................عضو هیات  نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

مصطفی کرمانی .........................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

هادی راد ...................................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم

علیرضا آرحیمی ..........................عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم