اعزام هیئت تخصصی به نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

اتاق ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو که از مهم ترین رویدادها در صنعت نفت و گاز جهان می باشد، یک هیئت تخصصی از تاریخ 2 لغایت 6 تیرماه سال جاری به نمایشگاه یادشده اعزام نماید.

بدینوسیله از شرکت ها و فعالین حوزه های مذکور دعوت می گردد؛ تا در صورت تمايل به حضور در هیئت یادشده، لینک فرم مربوطه  را تكميل و از طريق نمابر شماره  88825111 یا 88825115 به امور بين الملل اتاق ايران ارسال نمايند.

فرم مربوطه